Εναλλαγή Πλοήγησης
MENU
Το καλάθι μου
Κλείσιμο
  • Μενού

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

H Racedom εγγυάται όλα τα προϊόντα της κατά υλικών ή κατασκευαστικών ελαττωμάτων για μια περίοδο δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή (η "Περίοδος Εγγύησης"). Η Racedom δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν που δεν αγοράστηκε μέσω του επισήμου δικτύου πώλησης της Racedom ή άμεσα. Εάν προκύψει υλική ή κατασκευαστική ατέλεια οποιοδήποτε προϊόν και κατατεθεί μια έγκυρη απαίτηση εντός της Περιόδου Εγγύησης, η Racedom (1) θα επισκευάσει το προϊόν χρησιμοποιώντας νέα ή επισκευασμένα μέρη ή (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο ή ανακαινισμένο προϊόν . Για τους σκοπούς της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, «ανακαινισμένο» νοείται κάθε προϊόν ή τμήμα που έχει ουσιαστικά επιστρέψει στις αρχικές προδιαγραφές του. Σε περίπτωση ελαττώματος, αυτά είναι τα αποκλειστικά ένδικα μέσα σας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός από την περιορισμένη εγγύηση που διατυπώθηκε παραπάνω ή στο βαθμό που περιορίζεται ή απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Racedom αποποιείται ρητά οποιαδήποτε από όλες τις άλλες εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας, ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και εσείς συγκεκριμένα συμφωνείτε ότι Racedom δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, έμμεση, ποινική, ή επακόλουθη ζημιά, για παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης οποιουδήποτε είδους σε κάθε προϊόν. Εκτός και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω αποκηρύξεων, η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει , σε καμία περίπτωση, την αντικατάσταση ή το κόστος της κάθε ηλεκτρονικής συσκευής ή της προσωπικής περιουσίας εντός ή εκτός του προϊόντος.

Για τους τελικούς χρήστες που καλύπτονται από το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή ή ρύθμισης στη χώρα τους από την αγορά ή κατοικία, τα οφέλη για τον τελικό χρήστη σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι εκτός από τα άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα του τελικού χρήστη στο πλαίσιο αυτών των νόμων ή κανονισμών. Τα οφέλη αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες εγγυήσεις ή τα δικαιώματα που σχετίζονται με την απόδοση αυτού του προϊόντος και τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση ελαττώματος. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς που ισχύουν για τον τελικό χρήστη σε οποιοδήποτε κράτος, επαρχία ή χώρα και οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας περιορισμένης εγγύησης που έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα αυτά ή τα οφέλη των τελικών χρηστών δεν ισχύει για τελικούς χρήστες που καλύπτονται από την εν λόγω νόμο ή κανονισμό, έτσι ώστε οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως, σε εσάς.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε παραβίαση της Racedom της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, καθώς και την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη Racedom για τέτοιου είδους παράβαση, είναι, κατ 'επιλογή της Racedom, το να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή, εάν η αξίωση εγγύησης υποβληθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της περιόδου εγγύησης, θα επιστρέψει την τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος. Η επισκευή ή αντικατάσταση του ισχύοντος προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και εργασίας, καθώς και το κόστος εκ νέου αποστολής) θα πρέπει να γίνει εις βάρος της Racedom. Η Racedom διατηρεί το δικαίωμα να σας στείλει ένα προϊόν αντικατάστασης που είναι το ίδιο ή παρόμοιου τύπου με το προϊόν που επέστρεψε από την περιορισμένη εγγύηση ή υποκατάστατο ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν σας που μπορεί να μην είναι ομοίου τύπου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). Τα προϊόντα αντικατάστασης θα πρέπει να παρέχονται μόνο στη βάση ανταλλαγής. Τα προϊόντα αντικατάστασης ή επισκευής υπάγονται σε εγγύηση ως άνω μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής διάρκειας ισχύος της εγγύησης.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SERVICE

Αν θέλετε να κάνετε μια αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης σε σχέση με ένα προϊόν, και ζητήστε ένα RMA. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα ώστε να γίνει δεκτή μία αξίωση εγγύησης. Μόλις η Εταιρεία επικυρώσει την αίτησή σας, θα σας εκδώσουμε έναν αριθμό RMA και τη πληροφορίες αποστολής από sales@racedom.com.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Racedom δεν μπορεί να δεχτεί επιστρεφόμενα προϊόντα σε πακέτα χωρίς αριθμό RMA. O Αριθμός RMA σας πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας που περιέχει τo επιστρεφόμενο προϊόν σας. Επιστρέφοντας ένα προϊόν χωρίς αριθμό RMA παραιτείστε των δικαιωμάτων σας και απαλάσσεται την Racedom από όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης, ακόμη και αν η απόδειξη της παράδοσης είναι διαθέσιμη, λόγω της αδυναμίας μας να ταιριαστεί η αγορά σας με το επιστρεφόμενο προϊόν - έτσι, αν μπορείτε να μας στείλετε ένα πακέτο χωρίς τον αριθμό RMA επισημαίνονται σαφώς στο εξωτερικό της συσκευασίας, καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε ότι θα χάσετε και το προϊόν στο πακέτο καθώς και κάθε εφαρμοστέα λύση που θα λαμβάνατε με την περιορισμένη εγγύηση.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Πέρα από τις περιπτώσεις που ορίστηκαν ρητά  ανωτέρω σε αυτό το άρθρο περιορισμένης εγγύησης του προϊόντος, κάθε προϊόν παρέχεται αποκλειστικά σε μια «ως έχει» βάση και η Racedom δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Racedom αποποιείται ρητά και αποκλείει οποιαδήποτε και όλες τις άλλες εγγυήσεις, είτε ρητή, σιωπηρή ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων μη παράβασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό . Εάν η αποποίηση κάθε σιωπηρής εγγύησης δεν επιτρέπεται από το νόμο, η διάρκεια κάθε τέτοιας σιωπηρής εγγύησης περιορίζεται στη διάρκεια της περιόδου εγγύησης της περιορισμένης εγγύησης, όπως ορίζεται παραπάνω. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας εννοούμενης εγγύησης μπορεί να διαρκέσει, έτσι ώστε αυτοί οι περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη περίοδο εγγύησης η οποία είναι μεγαλύτερη από την περίοδο της εγγύησης που ορίζεται σε περιορισμένη εγγύηση, τότε η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοιου είδους εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να συμμορφωθούν με το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται. Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.